Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Αναγνώριση επαγγελματικών πτυχίων των αποφοίτων κολλεγίων

Την αναγνώριση των επαγγελματικών πτυχίων που χορηγούν τα κολέγια, τα οποία λειτουργούν στη χώρα μας ως παραρτήματα πανεπιστημίων που έχουν την έδρα τους σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος εκτός Ελλάδος, προβλέπει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την απόφαση, αυτή η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 42/2010 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Παιδείας, με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Με την επικύρωση των εν λόγω ευρωπαϊκών οδηγιών είναι πλέον δυνατή η αναγνώριση των επαγγελματικών πτυχίων που χορηγούν τα κολέγια τα οποία λειτουργούν στη χώρα μας ως παραρτήματα πανεπιστημίων που έχουν την έδρα τους σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος εκτός Ελλάδος.

Το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία στις ευρωπαϊκές οδηγίες 2005/36/ΕΚ και 2006/100/ΕΚ, για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Και οι δύο αυτές οδηγίες έπρεπε να είχαν επικυρωθεί από την Ελλάδα το 2007.

Σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ. καταργείται το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών Τίτλων Εξωτερικού (ΣΑΕΙΤΕ) και αντικαθίσταται μέχρι το 2013 από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) το οποίο θα έχει την ευθύνη για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Μετά το 2013 η ευθύνη αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων μετακυλίεται στα επιμελητήρια, επαγγελματικές Ενώσεις κ.λπ. (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Δικηγορικούς και Ιατρικούς Συλλόγους κ.ά.) τα οποία λειτουργούν με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Ακόμη, το ΣτΕ έκρινε ότι τα Επιμελητήρια, Δικηγορικοί και Ιατρικοί Σύλλογοι θα καθορίζουν (και όχι ο υπουργός Παιδείας όπως προβλέπει το σχέδιο Π.Δ.) κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος το βαθμό γνώσης της ελληνικής γλώσσας που θα πρέπει να έχουν όσοι επιθυμούν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους στη χώρα μας.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Mετά την απόφαση του Σ.τ.Ε. για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των κολλεγίων, το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση του επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αφορά, σε καμία περίπτωση στην ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων, κάτι που «ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών -μελών».

Ιδιαίτερα στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, επισημαίνεται ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία από τις 20.10.2007 και για την παράλειψη ενσωμάτωσης της, η χώρα μας καταδικάσθηκε από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής προστίμου το οποίο από τις 15 Ιανουαρίου 2010 σήμαινε 35.000 ευρώ ημερησίως.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι: «Σκοπός της οδηγίας είναι η διευκόλυνση του Ευρωπαίου πολίτη στην ανάληψη και άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε κράτος-μέλος (κράτος υποδοχής, π.χ. Ελλάδα) άλλο από εκείνο (κράτος καταγωγής, π.χ. Γερμανία) στο οποίο αυτός απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του.

Η Βασική Αρχή της οδηγίας συνίσταται στο ότι το κράτος υποδοχής (π.χ. Ελλάδα) επιτρέπει την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα όταν ο ενδιαφερόμενος έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (και όχι μόνο τίτλο σπουδών) σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γερμανία).

Η Οδηγία παρέχει στο κράτος μέλος υποδοχής (π.χ. Ελλάδα) τη δυνατότητα να ελέγξει την εκπαίδευση που οδήγησε στα συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, είτε αυτή η εκπαίδευση έγινε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις, τότε δίνεται η δυνατότητα στο κράτος μέλος να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο εξετάσεις ή την υποχρεωτική απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας». Και το υπουργείο Παιδείας καταλήγει: «Όσον αφορά τα «Κολλέγια» - αυτά δεν μπορούν να παρέχουν κανενός είδους τίτλο εκπαίδευσης παρά μόνο βεβαιώσεις σπουδών»
http://www.ant1online.gr/Society/Education/Pages/20104/bd45c3c2-dc7a-4cd1-9327-48a3aeb920f2.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: