Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και οι απόφοιτοι κολεγίων Αναγνωρίστηκαν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα με διάταγμα
Ο δρόμος για τη συμμετοχή αποφοίτων ελληνικών κολεγίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, για μισθολογική αναβάθμιση όσων υπαλλήλων διαθέτουν κολεγιακά πτυχία από πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και για κάθε ευρωπαίο πολίτη που επιθυμεί να εργαστεί στην Ελλάδα άνοιξε χθες οριστικά.

Το προεδρικό διάταγμα 38/2010, που ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο τη γνωστή πλέον κοινοτική οδηγία (36/2005) για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων κολεγίων, δημοσιεύθηκε προχθές στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 78, τεύχ. Α) και αποτελεί νόμο του κράτους.

Σύμφωνα με την οδηγία, όσοι ευρωπαίοι πολίτες κατέχουν τίτλο εκπαίδευσης από ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο πρέπει να αποκτήσουν και επαγγελματικά προσόντα, ακόμη και αν οι σπουδές έχουν ολοκληρωθεί σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αν δηλαδή ένα γαλλικό ή βρετανικό πανεπιστήμιο έχει παράρτημα στην Αθήνα, οι τίτλοι που χορηγεί είναι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούνται στους αποφοίτους της Γαλλίας ή της Βρετανίας. Η χώρα μας μπορεί να ελέγξει πάντως αν η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος- μέλος καταγωγής του τίτλου, αν τα πτυχία είναι ίδια με αυτά που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος- μέλος καταγωγής του τίτλου, και αν στη χώρα προέλευσης οι σπουδές αυτές οδηγούν σε ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά που ζητούνται από τον απόφοιτο στην Ελλάδα. Επίσης η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετες εξετάσεις ή πρακτική άσκηση, εάν κρίνει ότι οι σπουδές υστερούν σε σχέση με αυτές που παρέχονται στη χώρα από τα ΑΕΙ για αντίστοιχες ειδικότητες.

Ανοιξε ο δρόμος
Με τον τρόπο αυτόν ανοίγει ο δρόμος για κάθε απόφοιτο κολεγίου, αλλά και για κάθε ευρωπαίο πολίτη να διεκδικήσει θέσεις εργασίας ακόμη και στον δημόσιο τομέα (μέσω του ΑΣΕΠ), εφόσον έχει εξασφαλίσει επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα όπου εδρεύει το μητρικό πανεπιστήμιο. Οσον αφορά τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αρμόδιοι να σταθμίσουν την επάρκεια των ενδιαφερομένων είναι οι διάφοροι επαγγελματικοί σύλλογοι και επιμελητήρια, αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε επαγγέλματος.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κολεγίων θα κρίνονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) για τα επόμενα 2 έτη. Από το 2013, η αρμοδιότητα αυτή θα περιέλθει στα επιμελητήρια και στις επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις όπως το ΤΕΕ, το Οικονομικό Επιμελητήριο, οι Ιατρικοί και Δικηγορικοί Σύλλογοι κ.ά., ενώ ταυτόχρονα θα θεσπιστεί και στην Ελλάδα το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων σε αναλογία με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό, το οποίο έχει 8 επίπεδα. Εκεί αναμένεται και νέα μάχη, καθώς τα κολέγια υποστηρίζουν ότι τα πτυχία τους κατατάσσονται στο επίπεδο 6 του Πλαισίου (δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με τα πανεπιστημιακά πτυχία) από τα ίδια τα μητρικά πανεπιστήμια, ενώ τα ελληνικά πανεπιστήμια θεωρούν ότι τα κολέγια παρέχουν μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και ζητούν την κατάταξή τους σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4576578

Δεν υπάρχουν σχόλια: